பெறுகை / drivation

பெறுகை / drivation

Size
Video tutorial by:

Study more »


நேர் பெறுகை

1.      (PQ). (QR). P  R
2.      (PÙQ). (QR)  (P Ù R)
3.      [(P (Q Ù R)]. (R S). P  S
4.      (P Ú ~ Q). (Q Ù R)  (P Ù R)
5.      [(P Ú Q) ~R]. P   (~R Ú Q)
6.      [(P Ú Q) R]. [(S Ú T) U]. (P Ù S)  (R Ù U)
7.      (P Q). Q  (~R Ú P)
8.      [(P Ù Q) (R Ú S)]. (R Ù T)  (P Ù T)
9.      (P Ù ~Q). (Q P)  [(Q Ù ~P) Ú T]
10. (~P Ù Q). (P Ú ~R). (R Q)  [~~ (R Ù ~Q) Ú T]


நேரல் பெறுகை
1.      ~P   ~ (P Ù Q)
2.       (P Ú Q). (~P Ú Q)   Q
3.      (Q P). (R ~P). R  ~Q
4.      [(P (Q Ù R)]. ~R    ~P
5.      (P ~Q). (R Q). P . R ஃ S
6.      [(P Ú Q) R]. (P Ú Q). ~  S
7.      [P Ú (Q Ù ~R)]. (P ~R)  ~R
8.      (~P Ù ~Q). [(P Ú Q) Ù ~ (P Ù Q)]   R
9.      (~P ~Q). (Q Ú R). [(R Ú S) T]. ~T  P
10. [(P Q) Ù (Q R)]. (~Q Ú ~R) ~P
11. (P Ú Q). [(Q Ú R) (S Ù T)]. ~S   P
12. [(P Ù Q) R]. (R S). (Q Ù ~S).  ~P
13. (~P Ù Q). (~Q ~R). (~R ~S). (P S)   T
14. [(P Ú Q) (R S)]. [(~S Ú T) (P Ù R)]   S
15. [(~P Ù ~Q) ~R]. (~R ~S). (~Q Ù S)  P


நேரல் நிபந்தனைப் பெறுகை 
1.      [(P (Q Ù R)]  (~Q ~P )
2.      [(~P (~Q Ù ~R)]  (Q P)
3.      [(~P (~Q ~R)]. R (~Q P)
4.      (P Ù Q). (Q ~R). (~RS). (P ~S) (T U)
5.      [(P (Q R)]. ~ (Q ~P)
6.      [(~P (Q Ú ~R)]. [(Q (S Ú T)]. ~ (S Ú T)  (R ~P)
7.      [(~Q Ú R)~P]. (P R)  [(P (S Ù T)]
8.      [(P Ú Q) (R Ù ~S)]. [(~S Ú T)U]  (P U)
9.      [(P (Q Ú R)]. (~ P S). (RS)  (~Q S)
10. (~P Ù ~Q). (~Q R). (R ~S). (~P S)  (~T ~U)

துணைப் பெறுகை 
1.      (P Q). (RS). (P Ú R)   (Q Ú S)
2.      (P Q). (RS). (ST). (P Ú R (Q Ú T)
3.      (P Q). (~ P R). (R S)   (Q Ú S)
4.      (P Ú Q). (Q R). (PS)   (R Ú S)
5.      (~ P Q). (~Q Ú R). (~P Ú ~S)  (R Ú S)
6.      (~P Ú Q). (~R Ú S). (~S Ú T).  (~ P R)  (Q Ú T)
7.       [(~P (Q Ú ~R)]. R  (P Ú Q)
8.       [(P (Q R)]. ~ (~P Ú ~Q)
9.       [(P (Q Ú R)]. (~ Q Ù ~ R)   (~P Ú S)
10.  [(~P Ú ~Q) (~R Ù ~S)]. S  (P ÚQ)
11. [(P Ú Q)R]. [~ (P Ù Q) ~R] [(P (Q Ú S)]
12. [(P (Q R)]  [(~R (~P Ú ~Q)]
13. [(P Ú Q)R]. [(S Ú T)R]. (P Ú S)  R
14. (P Q). (~ P R)   [(P Ú ~ P) (Q Ú R)]
15. (P Q). [(Q (R Ú S)]  [~R [~S (~P Ú ~Q)]]
1.      ~ (P Q)   ~ Q
2.      ~ (Q P). P    R
3.      ~ (Q R). R   P
4.      ~ (~ P Q). Q    R
5.      ~ (P Q). (~ P Ú Q).   R
6.       (Q P). ~ (Q R). (P R).   S
7.      (P Q). (Q R). ~ (S R)   ~ P
8.      [(P Q) R]   (~ R ~ Q)
9.      [(~P ~Q) ~R]   (R Q)
10. [(P Q) Q]. (Q P)  P
11. [(~P Q) R]. (~R Ù Q)   ~ S
12. [(P Q) ~ R]. (R Ù S). (S Q)   P0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *