கணினி நினைவகம் (COMPUTER MEMORY)

கணினி நினைவகம் (COMPUTER MEMORY)

Size
Video tutorial by:

Study more »

கணினி நினைவகம் (COMPUTER MEMORY)

தரவுகள், தகவல்கள், அறிவுறுத்தல்கள் போன்றவற்றைப் பதிந்துவைக்கப் பயன்படும் கணினியின் பகுதி நினைவகம் என அழைக்கப்படுகின்றது. கணினிகள் இலத்திரனியல் முறையில் தரவுகளைச் சேமிக்கின்றன. இச்செயற்பாடுகள் மின்துடிப்புக்களை உணரும் சுற்றுக்கள் மூலம் நடைபெறுகின்றன.


பிரதான நினைவகம் (PRIMARY MEMORY)
தற்காலத்தில் chips இனால் உருவாக்கப்பட்ட பிரதான நினைவகம் நினைவகம் semiconductor memory ஆகியவற்றில் memory chips IC வடிவங்களிலேயே காணப்படுகின்றன. மிகச்சிறிய பகுதியினுள் பலநூறு இலத்திரனியல் பகுதிதிகளைக்கொண்ட சுற்றுக்கள் IC என அழைக்கப்படுகின்றன.

கணினி பிரதான நினைவகத்தை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
  1. RAM (Random Access Memory – நிலையா நினைவகம்)
வாசிப்பதற்கும் பதிவதற்குமான நினைவகமாகும். இங்கு கணினியானது off ஆகும்போது இந்த நினைவகத்தில் பதிந்துவைத்திருந்தவை யாவும் அழிந்துவிடும்.
  1. ROM (Read Only Memory – அழியா நினைவகம்)
இந்நினைவகத்தில் பதிந்துள்ளவற்றை வாசிக்கமட்டுமே முடியும். இதிலுள்ளவற்றை அழிக்கவோ அல்லது மாற்றம் செய்யவோ முடியாது
ROM இன் வகைகள்
  1. PROM (Programmable ROM)
  2. EPROM (Erasable Programmable ROM)
  3. EAPROM (Electrically Alternate Programmable ROM)

துணை நினைவகம் (SECONDARY MEMORY OR AUXILIARY MEMORY)
இங்கு பதியப்படுபவை அழியாமல் நிரந்தரமாக இருப்பதனால் இது NonVolatile Memory என அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது CPU ஆனது இயங்காமல் off நிலைக்கு வந்தாலும் இதில் பதியப்பட்டுள்ளவை அழிந்துபோகாது. இது Main Memory ஐ விட வேகம் குறைந்தது
அவையாவன:
Magnetic
  1. Magnetic Tape : இது சாதாரணமான ஒலிப்பதிவு நாடாவில் பாடல்களைப் பதிவதுபோலவே தரவுகளைப் பதிகின்றது. இச் சாதனம் கணினியிலுள்ள தகவல், தரவுகளை சேமித்து வைப்பதற்கு (Backup) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  2. Floppy Disk : இது ஒரு Magnetic Disk ஆகும். இதில் இரண்டு வகையுண்டு. அவையாவன :
  • 5.25” (B) Floppy
  • 3.50” (A) Floppy
Magnetic & Optical
  1. Floptical Disk : காந்தவியல் தொழினுட்பம், லேசர் தொழினுட்பம் ஆகிய இரண்டு தொழினுட்பங்களையும் பயன்படுத்தித் தகவல்கள் பதியப்படும் Disk, Floptical Disk என அழைக்கப்படுகின்றது. இதனது கொள்ளளவு 20 Mega Bytes இனைவிட அதிகமானதாகும். இதனளவு 3.5” ஆக இருந்தாலும் இதற்குத் தனியான Drive தேவை.
Optical
Optical Disk: இவ்வகை disk களில் தரவுகளைப் பதிவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் Laser தொழினுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *