கணனிக் குதைகள் (Computer Ports)

கணனிக் குதைகள் (Computer Ports)

Size
Video tutorial by:

Study more »


கணனிக் குதைகள் (Computer Ports Tamil)


கணனிக் குதைகள் Computer Ports

கணனியுடன் பிற பாகங்களை இணைப்பதற்கான தொடுப்புகள் குதைகள் எனப்படும்.

1. மின்வலு இணைப்புக் குதை (Power Supply Port)

power supply portpower cable
கணனியுடன் மின் இணைப்பை ஏற்படுத்த பயன்படும்.

2. Ps2 குதைகள் (Ps2 Ports)

ps2portps2 mousekeyboard vt ps2
இவை விசைப்பலகை, சுட்டி என்பவற்றை தொடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. விசைப்பலகையை தொடுக்க ஊதா நிறமும், பச்சை நிறம் சுட்டியை தொடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். தற்காலத்தில் ps2 port களுக்கு பதிலாக USB குதைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

3. USB குதைகள் ( USB – Universal Serial Bus)

usb portSONY DSC
இவை அச்சுயந்திரம்,வருடி விசைப்பலகை, சுட்டி என்பவற்றை கணனியுடன் இணைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்குதையின் மூலம் பிற துணையுறுப்புக்களை தொடுத்தவுடன் பயன்படுத்த முடிவதால் Plug & Play யென அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் 127 துணையுறுப்புக்களை தொடுக்கலாம்.

4. தொடர் குதை (Serial Port /COM port/ Communication Port)

serial_port25 pin serial portserial port cablemale female
இவை serial mouse, modem என்பவற்றை இணைக்க பயன்படுத்தப்படும். Pin 9, Pin 25 என இருவகைகள் மேல் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. முனைப்பகுதிகள் கொண்டுள்ள குதைகள் MALE உற்புற அமைப்பை கொண்டவை FEMALE எனவும் அழைக்கப்படும்.

5. சமாந்திரக்குதை (Parallel Port)

Parallel-PortParallel_Port_Cableprinter

இது அச்சுயந்திரத்தை தொடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6. VGA குதை (Video Graphic Array Port)

monitor port vgavga 9desktop_monitor_cable_to_caseprojector
இவை Monitor, Projector என்பவற்றை தொடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7. ஒலி விளையாட்டு துணையுறுப்புக்குதைகள் (Sound and Game Ports)

sound and game
இவை ஒலி விளையாட்டு துணையுறுப்புகளை இணைக்க பயன்படும். Joystick, Speakers, Microphone, external sound devices and Etc

8. வலையமைப்பு குதை (Network Port)

network portnetwork cable
கணனியை இணையத்துடன் தொடுப்பதற்கு வலையமைப்பு குதை உதவுகிறது.

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *