பிரபஞ்ச தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகள்

பிரபஞ்ச தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகள்

Size
Video tutorial by:

Study more »

(உலகின் தோற்றம் / பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி)

பிரபஞ்சம் என்பதன் பொருள் : ஆதியும் அந்தமும் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளும் அற்ற வான் வெளியே பிரபஞ்சம் ஆகும். பல கோடிக்கணக்கான மூலச்சூரியனைக் கொண்ட அண்டங்களின் தொகுதி பிரபஞ்சமாகும். இவ் அண்டங்களில் ஒன்றே பால்வெளி மண்டலம் ஆகும். பால்வெளி அண்டத்தின் ஒரு பகுதியே ஞாயிற்றுத் தொகுதி. ஞாயிற்றுத் தொகுதியின் ஒரு பாகமே பூமி ஆகும்.
பிரபஞ்சத்தின் விட்டம் : 93 Billion ஒளியாண்டுகள்
இப் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் பற்றி பல கோட்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் பின்வருவன முக்கியமானவை

1. மகா வெடிப்புக் கொள்கை / பேரண்ட வெடிப்புக் கொள்கை - Big Bang Theory
ஆதியில் இருப்பிலிருந்த சக்திமிக்க பிரம்மாண்டமான சடப்பொருள் (Unity) ஒன்று அதன் உயர்ந்த அடர்த்திநிலை காரணமாக வெடித்து சிதறியதன் மூலம் தோற்றம் பெற்றதே இப்பிரபஞ்சம் என்பது மகா வெடிப்புக் கொள்கை ஆகும்.

உலகத் தோற்றம் பற்றிய முதன்மைவாய்ந்த இக் கோட்பாடு விஞ்ஞானபூர்வ ஆதாரமுடைய, அனுபவத்தன்மையான வானியல் விஞ்ஞானக் கோட்பாடு ஆகும்.

மகாவெடிப்பு 13.75 Billion ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இடம்பெற்றது.
முன்வைத்தவர் : ஜோர்ஜ் லெமைற்றி (Georges Lemaitre) பெல்ஜியம் - 1927
இது நிலையான இருப்புக் கொள்கைக்கு எதிரானதாகும்.

2. நிலையான இருப்புக் கொள்கை - Steady State Theory / Static Universe
பிரபஞ்சம் ஆதியில் எவ்வாறு இருந்ததோ அவ்வாறே எப்போதும் உள்ளது என்பதே நிலையான இருப்புக் கொள்கை ஆகும். பிரபஞ்சத்திற்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. இது முடிவிலி வயதை உடையது.
முன்வைத்தவர் : பிரட் கொய்லி (Fred Hoyle) பெல்ஜியம் - 1948

3. சுருக்க விரிவுக் கொள்கை - Theory of Contraction and Expansion
சுருங்குதல் (Contraction), விரிதல் (Expansion) என்ற செயன் முறையினூடாக பிரபஞ்சம் தோற்றம் பெற்றது என்பது சுருக்க - விரிவுக் கொள்கையாகும்.

பிரபஞ்ச தோற்றம் பற்றி மேலும் சில கொள்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன அவை

  • லூயினின் கொள்கை : வால்வெள்ளி சூரியனில் மோதியதால் தோன்றியது
  • லெக்கரின் கொள்கை : சடப்பொருட்கள் உடைந்ததன் மூலம் உருவாகியது
  • கூப்பியன் கொள்கை : சூரியனில் இருந்து ஒளிக்கற்றைகள் கோள்களை வெளித்தள்ளின
  • லாபிலாஸ் கொள்கை (பிரான்ஸ், 1749 - 1827) : (வான் புகையுருக் கோட்பாடு) வாயு, தூசி என்பன குளிர்ச்சியடைந்து பிரபஞ்சம் தோன்றியது.


0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *