தரம் 10 - விஞ்ஞானம்

தரம் 10 - விஞ்ஞானம்

Size
Video tutorial by:

Study more »


full-width
 
price/E KALVI 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   01. அறிமுகமும் ஒரு சக்கரைட்டும்
 •   02. ஒரு சக்கரைட்டுக்கான பரிசோதனை
 •   03. இரு சக்கரைட்
 •   04. பல் சக்கரைட்
 •   05. புரதமும் அதன் முக்கியத்துவமும்
 •   06. நொதியங்களும் தொழிற்பாடும்
 •   07. இலிப்பிட்டும் அதன் முக்கியத்துவமும்
 •   08. நியூக்கிளிக் அமிலங்களும் அவற்றின் முக்கியத்துவமும்
 •   09. விலங்குகளில் கனியுப்புக்களும் தொழிற்பாடுகளும்
 •   10. தாவரங்களில் கனியுப்புக்களும் தொழிற்பாடுகளும்
 •   11. விற்றமின்களும் அவற்றின் பயன்களும்
 •   12. இடப்பெயர்ச்சியும் தூரமும்
 •   13. கதி, சராசரிக் கதி
 •   14. வேகம், சராசரி வேகம்
 •   15. வேகம், ஆர்முடுகல்
 •   16. ஆர்முடுகலின் போது சென்றடையூம் தூரத்தைக் கணித்தல்
 •   17. இடப்பெயர்ச்சி-நேர வரைபு
 •   18. வேக-நேர வரைபு
 •   19. வேக-நேர வரைபும் இடப்பெயர்ச்சியும்
 •   20. புவியீர்ப்பினாலான ஆர்முடுகல்
 •   21. அணு, உப அணுத் துணிக்கைகள், இலத்திரன், புரோத்திரன், நியூத்திரன்
 •   22. விஞ்ஞான குறிவழக்குகள், அணுவெண், திணிவெண், இலத்திரன் நிலையமைப்பு
 •   23. நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை, ஆவர்த்தனமும் கூட்டமும்
 •   24. நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை, சமதானிகள், சமதானிகளின் இயல்புகள்
 •   25. ஆவர்த்தன அட்டவணைக் கோலங்கள், முதலாம் அயனாக்கற்சக்தி, மின்னெதிர்தன்மை
 •   26. உலோகங்கள், உலோகங்களின் இயல்புகள், ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அவற்றின் இருப்பிடம்
 •   27. அல்லுலோகங்கள், அல்லுலோகங்களின் இயல்புகள், அல்லுலோகங்களின் பயன்பாடுகள்
 •   28. உலோகப்போலிகள், உலோகப்போலிகளின் இயல்புகள், உலோகப்போலிகளின் பயன்பாடுகள்
 •   29. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அவற்றின் போக்கு
 •   30. வலுவளவு, இரசாயனக் குறியீடுகளை அமைத்தல்
 •   31. விசையின் இயல்பும் அதன் விளைவுகளும்
 •   32. நியூற்றனின் முதலாவது விதி
 •   33. நியூற்றனின் இரண்டாவது விதி
 •   34. நியூற்றனின் மூன்றாவது விதி
 •   35. உந்தம்
 •   36. திணிவும் நிறையும்
 •   37. உராய்வு, உராய்வின் இயல்புகள்
 •   38. நிலையியல், எல்லை, இயக்கவியல் உராய்வு விசைகள்
 •   39. தொடுகையுறும் பரப்புக்களின் இயல்பு
 •   40. செவ்வன் மறுதாக்கம்
 •   41. மேற்பரப்பின் அளவு
 •   42. உராய்வு விசையின் நடைமுறைச் சந்தர்ப்பங்கள்
 •   43. தாவர, விலங்கு கலங்களும் எண்ணக்கருவும்
 •   44. பொதுமைப்பாடான கலத்தின் கட்டமைப்பு
 •   45. தாவர விலங்கு கலங்களை நுனுக்குக்காட்டியின் ஊடாக அவதானித்தல்
 •   46. கலப்புன்னங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்
 •   47. கல வளர்ச்சியும் கலப்பிரிவும்
 •   48. அணுக்களை அளத்தல், அணுக்களை அளக்க சாரணுத்திணிவைப் பயன்படுத்தல், சாரணுத்திணிவு
 •   49. மூலக்கூறுகளை அளத்தல், மூலக்கூறுகளை அளக்க சார்மூலக்கூற்றுத் திணிவை பயன்படுத்தல், சார்மூலக்கூற்றுத் திணிவு
 •   50. அவகாதரோ மாறிலி
 •   51. மூல், மூல் சார்பான கணித்தல்கள், மூலர்திணிவு
 •   52. அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள்
 •   53. அங்கிகளின் போசனையும் சுவாசமும்
 •   54. உறுதுணர்ச்சி இயைபாக்கம் வழர்ச்சி, விருத்தி மற்றும் வைரசு
 •   55. கழிவகற்றல், அசைவு, இனப்பெருக்கம்
 •   56. சில விசைகளின் விளையுள்கள்
 •   57. ஒரு நேர்கோட்டிலுள்ள இரு விசைகளின் விளையுள்
 •   58. இரு சமாந்தர விசைகளின் விளையுள்
 •   59. இரு சமாந்தரமற்ற அல்லது சாய்ந்த விசைகளின் விளையுள்
 •   60. இரசாயனப் பிணைப்புகள், நேர், எதிர் அயன்கள்
 •   61. பிணைப்புகளின் வகைகள், அயன் பிணைப்பு, அயன் பிணைப்பின் இயல்புகள்
 •   62. பிணைப்புகளின் வகைகள், பங்கீட்டுவலுப் பிணைப்பு, பங்கீட்டுவலுப் பிணைப்பின் இயல்புகள்
 •   63. லூயிசின் புள்ளி புள்ளடிப்படம், லூயிசின் புள்ளி கட்டமைப்பு, லூயிசின் கட்டமைப்பு
 •   64. அணுச்சாலகம், காரீயம், வைரம்
 •   65. முனைவுத்தன்மை, மின்னெதிர் இயல்பும் முனைவுத் தன்மையும்
 •   66. மூலக்கூற்றிடைப் பிணைப்பு, நீரின் மூலக்கூற்றிடைப் பிணைப்பு
 •   67. விசை திருப்பம்
 •   68. விசை திருப்பம் தங்கியுள்ள காரணிகள்
 •   69. விசை திருப்பத்தின் திசை, விசை திருப்பத்தின் கீழ் பொருளின் சமநிலை
 •   70. விசைகளின் இணை
 •   71. அறிமுகம், இரு விசைகளின் கீழ் ஒரு பொருளின் சமநிலை
 •   72. மூன்று ஒருதளச் சமாந்தர, சமாந்தரமற்ற விசைகளின் சமநிலை
 •   73. அங்கிகளின் பாகுபாடு
 •   74. மூன்று பேரிராச்சிமுறை பாகுபாடு
 •   75. பேரிராச்சியம் இயூக்கரியாவும் இராச்சியம் புரோட்டிஸ்டாவும்
 •   76. இராச்சியம் பங்கசு
 •   77. இராச்சியம் பிளான்ரே
 •   78. ஒரு வித்திலை, இரு வித்திலை தாவரங்கள்
 •   79. இராச்சியம் அனிமேலியாவின் இயல்புகள் கணம் சீலந்திரேற்றா, மொலஸ்கா அனலிடா
 •   80. கணம் ஆத்திரப்போடா, எக்கைனோடேர்மேற்றா
 •   81. சீலந்திரேற்றா, எக்கைனோடேர்மேற்றா கானொளி
 •   82. முள்ளந்தண்டுளிகள் (மீன்கள், ஈரூடகவாழிகள், நகருயிர்கள், பறவைகள், முலையூட்டிகள்)
 •   83. அங்கிகளை பெயரிடுதல்
 •   84. தாவரத்தின் பதிக முறை இனப்பெருக்கம்
 •   85. தாவரத்தின் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்
 •   86. ஆண், பெண் இனப்பெருக்கத்தொகுதி
 •   87. முதிர் மூலவுருவிருத்தி, மகற்பேறு. இரட்டை குழந்தை உருவாதல், மாதவிடாய் வட்டம், ஓமோன்களின் பங்கு
 •   88. பாலியல் ரீதியான நோய்கள்
 •   89. அமுக்கம்
 •   90. திரவ அமுக்கம்
 •   91. திரவத்தினூடு அமுக்கம் ஊடுகடத்தப்படுதல், நீரியல் அழுத்திகள்
 •   92. கிறேன் தயாரித்தல்
 •   93. வாயு அமுக்கம்
 •   94. மேலுதைப்பு, ஆக்கிமிடிசின் கோட்பாடு
 •   95. நீரமானி
 •   96. சடப்பொருட்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பௌதீக மாற்றங்கள், இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது இரசாயனத் தாக்கங்கள்
 •   97. இரசாயனச் சமன்பாடுகள்இ சமன்பாடுகளை சமப்படுத்தல்
 •   98. தாக்கங்களின் வகைகள், இரசாயனச் சேர்க்கைத் தாக்கம், இரசாயனப் பிரிகைத் தாக்கம், ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கம், இரட்டை இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கம்
 •   99. உலோகங்களின் தாக்கங்கள், உலோகங்களின் வளியுடன் தாக்கம்
 •   100. உலோகங்களின் தாக்கங்கள், உலோகங்களின் நீருடன் தாக்கம்
 •   101. உலோகங்களின் தாக்கங்கள், உலோகங்களின் அமிலங்களுடன் தாக்கம்
 •   102. உலோகங்களின் தாக்கங்கள், உலோகங்களின் பிற உப்புகளுடன் தாக்கம்
 •   103. தாக்கவீதத் தொடர், தாக்கவீதத் தொடரின் பயன்கள், இரும்பு பிரித்தெடுப்பு, பொன் பிரித்தெடுப்பு
 •   104. ஐதரசன் வாயு, ஐதரசன் வாயுவின் இயல்புகள், ஐதரசன் வாயுவின் பயன்கள்
 •   105. ஒட்சிசன் வாயு, ஒட்சிசன் வாயுவின் இயல்புகள், ஒட்சிசன் வாயுவின் பயன்கள்
 •   106. காபனீரொட்சைட்டு வாயு, காபனீரொட்சைட்டு வாயுவின் இயல்புகள், காபனீரொட்சைட்டு வாயுவின் பயன்கள்
 •   107. மெதுவாக நடைபெறும் தாக்கங்கள், வேகமாக நடைபெறும் தாக்கங்கள், தாக்க வீதம்
 •   108. தாக்கவீதத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் - தாக்கிகளின் தாக்க மேற்பரப்பு, வெப்பநிலை, தாக்கிகளின் செறிவு, ஊக்கிகள், அமுக்கம்
 •   109. வேலை
 •   110. சக்தி
 •   111. வலு
 •   112. நிலை மின்னியல், ஓட்ட மின்னியல்
 •   113. கடத்தியினூடாக மின் பாய்தல்
 •   114. அழுத்த வித்தியாசமும், மின்னியக்க விசையும்
 •   115. ஓமின் விதி
 •   116. ஒரு கடத்தியின் தடை மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள்
 •   117. தடையிகள்
 •   118. தடையித் தொகுதிகள்
 •   119. அங்கிகளிடையே காப்படும் மாறல்கள்
 •   120. தலைமுறை உரிமை பற்றிய மென்டலின் பரிசோதனை
 •   121. மனிதனில் காணப்படும் தலைமுறை உரிமை அடையும் நோய்கள், மனிதனின் இலிங்க நிர்ணயம்
 •   122. பிறப்புரிமைப் பொறியியல்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *