தரம் 11 - கணிதம்

தரம் 11 - கணிதம்

Size
Video tutorial by:

Study more »


full-width
 
price/E KALVI 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   01. 1 எண்கள் :- எண் தொடைகள்
 •   02. எண்களின் தசம வகைக் குறிப்பு
 •   03. சேடுகள்
 •   04. சேடுகள் -கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், பிரித்தல்
 •   05. 2 சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்-I :- சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -1
 •   06. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -2
 •   07. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -3
 •   08. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -4
 •   09. 3 சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்-II :- சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -1
 •   10. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -2
 •   11. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -3
 •   12. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -4
 •   13. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -5
 •   14. சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்- பகுதி -6
 •   15. 4 திண்மங்களின் மேற்றளப்பரப்பு :- சதுர அடி செங் கூம்பகம்
 •   16. கூம்பு
 •   17. கோளம்
 •   18. 5 திண்மங்களின் கனவளவு :- சதுரமுகி, உருளை , அரியம்
 •   19. செங்கூம்பகம்
 •   20. செவ்வட்டக் கூம்பு
 •   21. கோளம்
 •   22. பரீட்சை வினாக்கள்
 •   23. 6 ஈருறுப்பு கோவை :- ஈருறுப்பு கோவைகளின் கனம் (a+b)3
 •   24. ஈருறுப்பு கோவைகளின் கனம் - உதாரணம் - (a+b)3
 •   25. ஈருறுப்பு கோவைகளின் கனம் (a-b)3
 •   26. ஈருறுப்பு கோவைகளின் கனம் - உதாரணம் - (a-b)3
 •   27. 7 அட்சரகணித பின்னங்கள் :- அட்சரகணித பின்னங்களின் பெருக்கம்
 •   28. அட்சரகணித பின்னங்களை வகுத்தல்
 •   29. 8 சமாந்தரக் கோடுகளுக்கிடையே உள்ள தளஉருவங்களின் பரப்பளவு :- சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையில் உள்ள தள உருக்களின் பரப்பளவு
 •   30. இரு சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையே ஒரே அடியைக் கொண்ட இணைக்கரங்களும் முக்கோணங்களும் - பகுதி-1
 •   31. இரு சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையே ஒரே அடியைக் கொண்ட இணைக்கரங்களும் முக்கோணங்களும் - பகுதி-2
 •   32. இரு சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையே ஒரே அடியைக் கொண்ட முக்கோணங்கள்
 •   33. 9 சதவீதம் :- சதவீதம் பற்றிய மீட்டல், குறைந்து செல்லும் மீதிக்கேற்ப வட்டி கணித்தல்
 •   34. குறைந்து செல்லும் மீதிக்கேற்ப வட்டி கணித்தல் (பயிற்சி)
 •   35. கூட்டு வட்டி
 •   36. கூட்டு வட்டி தொடர்பான பலவினப் பயிற்சி
 •   37. 10 பங்குச்சந்தை :- பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைகள், கம்பனி மூலதனம், பங்குதாரரின் உரிமை, பங்குலாபம்
 •   38. பங்குலாபம் கணித்தல்
 •   39. மூலதன இலாபம்
 •   40. பங்குகளை கொள்வனவு செய்பவர் தொடர்பில் அவருக்குள்ள கம்பனியின் உரிமை சதவீதம், அவர் பெறும் பங்கிலாபம், பங்குகளை விற்பதனால் கிடைக்கும் மூலதன இலாபம் என்பன தொடர்பான பயிற்சிகள்
 •   41. 11 நடுப்புள்ளித் தேற்றம் :- நடுப்புள்ளித் தேற்றத்தின் நிறுவல், பிரசினங்கள்
 •   42. நடுப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி பிரசினங்களைத் தீர்த்தல்
 •   43. நடுப்புள்ளித் தேற்றத்தின் மறுதலைத் தேற்றம், பிரசினங்கள்
 •   44. 12 வரைபுகள் :- நேர்கோட்டு வரைபுகளைப் பயன்படுத்தி ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல்
 •   45. y = ax2 வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   46. y = ax2 + b வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   47. a>0 ஆகும்போது y = ax2 + bx + c வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   48. a<0 bx="" c="" li="" y="ax2">
 •   49. y = (x + b)2 + c வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   50. y = -(x + b)2 + c வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   51. y = (x + a)(x + b) வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   52. y = -(x + a)(x + b) வடிவிலான சார்புகளின் வரைபுகள்
 •   53. 13 சமன்பாடுகள் :- ஒருங்கமை சமன்பாடுகள், பின்னக் குணகங்களை உடைய ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல்
 •   54. ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்த்தல்
 •   55. காரணிகளாக்குவதன் மூலம் இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல்
 •   56. சமன்பாட்டு முறை மூலம் இருபடிச் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வுகளைக் காணல்
 •   57. வர்க்கபூர்த்தி முறை மூலம் இருபடிச் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வுகளைக் காணல்
 •   58. 14 இயல்பொத்த முக்கோணிகள் :- நேர்கோட்டுத் துண்டமொன்றின் பகுதிகளுக்கிடையிலான விகிதம், ஒரு முக்கோணியின் ஒரு பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாக வரையப்படும் நேர்கோட்டினால் எஞ்சிய இரு பக்கங்களும் விகிதசமனாகப் பிரிபடும் எனும் தேற்றம், முக்கோணியின் பக்கங்களை அகமாகவும் புறமாகவும் பிரித்தல்
 •   59. ஒரு முக்கோணியின் இரண்டு பக்கங்கள் விகிதசமனாகப் பிரிக்கப்படுதல்
 •   60. ஒரு முக்கோணி ஒன்றின் எந்தவொரு பக்கத்துக்கும் சமாந்தரமாக வரையப்படும் கோட்டினால் எஞ்சிய பக்கங்கள் விகிதசமனாகப் பிரிக்கப்படும் எனும் தேற்றத்தின் மறுதலை
 •   61. இயல்பொத்த உருவங்கள், இயல்பொத்த முக்கோணித் தேற்றம்
 •   62. இயல்பொத்த முக்கோணித் தேற்றத்தின் மறுதலைத் தேற்றம், பிரசினங்கள்
 •   63. 15 தரவுகளை வகைகுறித்தல் :- தரவுகளின் வீச்சு, மீடிறன் பரம்பல் அட்டவணை தயாரித்தல், பொது எல்லையைக் கொண்ட வகுப்பயிடைகளை உருவாக்குதல்
 •   64. கூட்டமாக்கப்பட்ட ஒரு பரம்பலின் வலையுரு வரையம்
 •   65. மீடிறன் பல்கோணி
 •   66. திரள் மீடிறன் வளையி
 •   67. புள்ளிவிபரப் பரம்பலின் காலணைகளைக் (Q1, Q2, 3) காணல்
 •   68. காலணை நிலைகளைக் காண்பதன் மூலம் காலணைகளைக் (Q1, Q2, 3) காணல்
 •   69. காலணை இடைவீச்சினைக் காணல்
 •   70. வகுப்பாயிடை ஆக்கப்பட்ட மீடிறன் பரம்பல் அட்டவணைக்கு காலணை இடைவீச்சினைக் காணல்
 •   71. பொது வரைபுள்ளி வகுப்பாயிடையைக் கொண்ட மீடிறன் பரம்பல் அட்டவணை ஒன்றை உருவாக்கி காலணை இடைவீச்சினைக் காணல்
 •   72. 16 பெருக்கல் விருத்தி :- பெருக்கல் விருத்தியை இனங்காணல், பெருக்கல் விருத்தி ஒன்றின் பொது உறுப்பு Tn இற்கான சூத்திரம் பெறுதல், உதாரணங்கள்
 •   73. பெருக்கல் விருத்தி ஒன்றின் பொது உறுப்பு இற்கான சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி பிரசினங்களைத் தீர்த்தல்
 •   74. பெருக்கல் விருத்தி ஒன்றின் முதல் n உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகை(Sn)க்கான சூத்திரம் காணல், அதனைப் பயன்படுத்தி பிரசினங்களைத் தீர்த்தல்
 •   75. பெருக்கல் விருத்தி தொடர்பான பலவினப் பயிற்சிகள்
 •   76. 17. பைதகரஸ் தேற்றம் :- பைதகரஸ் தேற்றம் விளக்கம
 •   77. பைதகரஸ் தேற்றத்தை பிரயோகித்து பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   78. பைதகரஸ் மும்மைகள்
 •   79. பைதகரஸ் தேற்றத்தை பிரயோகித்து கேத்திரகணித பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   80. பைதகரஸ் தேற்றதை பிரயோகித்து கேத்திரகணித பிரசினம் தீர்த்தல் -2
 •   81. 18 திரிகோண கணிதம்:- திரகோண கணித விகிதங்கள்
 •   82. 30,45,60 பாகைகளுக்கான திரகோண கணித விகிதங்கள
 •   83. கோணங்களுக்கான திரகோண கணித அட்டவணை
 •   84. நிலைக்குத்துதள கோணங்கள் பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   85. கிடைத்தள கோணங்கள் பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   86. 19 தாயங்கள் :- தாயங்கள் அறிமுகம்
 •   87. தாயங்களின் கூட்டல், கழித்தல்
 •   88. தாயங்களின் பெருக்கல்
 •   89. 20 சமனிலிகள் :- சமனிலிகள் விளக்கம்
 •   90. சமநிலிகள் பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   91. 21 வட்ட நாற்பக்கல் :- வட்ட நாற்பக்கல் அறிமுகம்
 •   92. வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் -1
 •   93. வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் -2
 •   94. வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் -3
 •   95. வட்டநாற்பக்கல் அக-புற கோணதொடர்பு
 •   96. வட்ட நாற்பக்கல் பிரசினம் தீர்த்தல் -4
 •   97. 22 தொடலிகள் :- தொடலி அறிமுகம்
 •   98. தொடலி பிரசினம் தீர்த்தல் -1
 •   99. தொடலி தேற்றம்
 •   100. தொடலி பிரசினம் தீர்த்தல் -2
 •   101. ஒன்றுவிட்ட துண்ட கோணம்
 •   102. ஒன்றுவிட்ட துண்ட கோணம் பிரசினம் தீர்த்தல் -3
 •   103. 23 அமைப்புகள் :- அடிப்படை கேத்திர கணித அமைப்புகள்
 •   104. முக்காணி ஒன்றின் சுற்று வட்டம்
 •   105.முக்காணி ஒன்றின் உள் வட்டம்
 •   106. முக்காணி ஒன்றின் வெளி வட்டம்
 •   107. தொடலிகள் -1
 •   108. தொடலிகள் -2
 •   109. 24 தொடைகள் :- வென்வரிப்படம்
 •   110. தொடைகள் பிரசினம் தீர்த்தல் -1
 •   111. தொடைகள் பிரசினம் தீர்த்தல் -2
 •   112. தொடைகள் பிரசினம் தீர்த்தல் -3
 •   113. 25 நிகழ்தகவு :- சார் நிகழ்ச்சிகளுக்கான நெய்யரி
 •   114. சார் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மரவரிப்படம்
 •   115. பிரசினம் தீர்த்தல

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *