தரம் 09 - கணிதம்

தரம் 09 - கணிதம்

Size
Video tutorial by:

Study more »


full-width
 
price/E KALVI 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   01. அலகு - 1 1.0 அறிமுகம்,மீட்டல்
 •   02. 1.1 செயற்பாடுகள்,விளக்கம்
 •   03. 1.1 உதாரணங்கள்
 •   04. 1.2 பொதுஉறுப்பு,செயற்பாடு,உதாரணங்கள்
 •   05. 1.3 பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   06. 2.0 அலகு - 2 எண் அடீ அறிமுகம்
 •   07. 2.1 தசம எண்ண துவித எண்ணக மாற்றல்
 •   08. 2.2 துவித எண்ணை தசமத்திற்கு மாற்றல்
 •   09. 2.3 துவித எண்களை கூட்டல்
 •   10. 2.4 துவித எண்களை கழித்தல்
 •   11. அலகு - 3 3.0 அறிமுகம்
 •   12. 3.1 இன் பின்னங்களை சுருக்குதல்
 •   13. 3.2 BODMAS பிரயோகம்
 •   14. அலகு - 4 4.1 அறிமுகம்,இலாப,நட்டம்
 •   15. 4.2 இலாபநட்ட சதவீதம்
 •   16. 4.3 கழிவும் தரகும்
 •   17. அலகு - 5 5.1 கற்றல்பேறு,அட்சரகணித கோவைகள்
 •   18. 5.2 பிரதியிடல்
 •   19. 5.3 இரு ஈருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கம்
 •   20. அலகு - 6 6.0 கற்றல்பேறு,காரணிகள் அறிமுகம்
 •   21. 6.1 நான்கு உறுப்பு காரணி
 •   22. 6.2 இருபடி கோவைகளின் காரணிகள்
 •   23. 6.3 வர்க்க வித்தியாச கோவைகளின் காரணி
 •   24. அலகு - 7 7.1 அறிமுகம்
 •   25. 7.2 வெளிப்படை உண்மைகள் 2,3
 •   26. 7.3 வெளிப்படை உண்மைகள் 04ம் 5ம்
 •   27. அலகு - 8 8.0 அறிமுகம்
 •   28. 8.1 நேர்கோடு
 •   29. 8.2 குத்தெதிர்கோணம்
 •   30. 8.3,8.4 சமாந்தரம்
 •   31. அலகு - 9 9.1 கனவளவும் கொள்ளளவும்
 •   32. 9.2 செ. மீ கனம், மில்லி லீற்றர் தொடர்பு
 •   33. 9.3 லீற்றர், கனமீற்றர் தொடர்பு
 •   34. அலகு - 10 நேர்விகிதசமன் 10.1 நேர்விகிதசமன் அறிமுகம்
 •   35. 10.2 அலகுமுறையில் நேர்விகிதசமன்
 •   36. 10.3 விளக்கமளிக்கும் முறையில் நேர்விகிதசமன்
 •   37. 10.4 அட்சரகணிதமுறையில் நேர்விகிதசமன்
 •   38. 10.5 நாணயமாற்று விகிதம்
 •   39. அலகு - 11 கணிகருவி 11.0 அறிமுகம்
 •   40. 11.1 கணிகருவி மூலம் கணித்தல்
 •   41. 11.1 கணிகருவி மூலம் கணித்தல்
 •   42. 11.2 சாவி
 •   43. 11.3 வர்க்கசாவி
 •   44. 11.4 வர்க்கமூல சாவி
 •   45. அலகு -12 சுட்டிகள் 12.0 அறிமுகம்,மீட்டல்
 •   46. 12.1 வலுக்களை பெருக்குதல்
 •   47. 12.2 வலுக்களை வகுத்தல்
 •   48. 12.3 மறை சுட்டி
 •   49. 12.4 பூச்சிய சுட்டி
 •   50. 12.5 வலுவின் வலு
 •   51. அலகு - 13 மட்டந்தட்டல் விஞ்ஞானமுறை குறிப்பீடு 13.0 பாட அறிமுகம்
 •   52. 13.1 விஞ்ஞானமுறை குறியீடு விளக்கம்
 •   53. 13.2 விஞ்ஞானமுறை குறியீட்டுக்கு மாற்றல்
 •   54. 13.3 விஞ்ஞனமுறையை சாதாரண முறைக்கு மாற்றல்
 •   55. 13.4 பத்திற்கு மட்டந்தட்டல்
 •   56. 13.5 மட்டந்தட்டல் 100,1000ற்கு
 •   57. 13.6 தசமஎண்களை மட்டந்தட்டல்
 •   58. அலகு - 14 ஒழுக்குகள் 14.0 ஒழுக்கு அறிமுகம்
 •   59. 14.1 அடிப்படை ஒழுக்குகள்
 •   60. 14.2 அடிப்படை ஒழுக்குகள் மேலும்
 •   61. 14.3 செங்குத்து அமைத்தல்
 •   62. 14.4 கோண இருசமகூறாக்கி
 •   63. 14.50 கோணம் அமைத்தல் 60,120 பாகை
 •   64. 14.51 கோணம் அமைத்தல் 30,90 பாகை
 •   65. 14.52 கோணம் அமைத்தல் 45 பாகை
 •   66. 14.53 கோணத்தை பிரதி செய்தல்
 •   67. அலகு - 15 சமன்பாடுகள் 15.0 எளிய சமன்பாடு
 •   68. 15.1 அடைப்புகளுடைய சமன்பாடு
 •   69. 15.2 பின்னங்களுடன் எளிய சமன்பாடு
 •   70. 15.3 ஒருங்கமை சமன்பாடு
 •   71. அலகு - 16 முக்கோணியின் கோணங்கள் 16.0 அறிமுகம்,மீட்டல்
 •   72. 16.1 முக்கோணியின் அகக்கோணங்கள்
 •   73. 16.2 முக்கோணியின் புறக்கோணங்கள்
 •   74. அலகு - 17 சூத்திரங்கள் 17.0 சூத்திரங்கள் அறிமுகம்
 •   75. 17.1 எழுவாய்மாற்றம்
 •   76. 17.2 பிரதியீடு
 •   77. அலகு - 18 வட்டபரிதி 18.0 வட்டம் மீட்டல்
 •   78. 18.1 விட்டம் அளவிடல்
 •   79. 18.2 பரிதியை அளவிடல்
 •   80. 18.3 அரைவட்ட அடரின் சுற்றளவு
 •   81. 18.4 வட்ட பரிதி பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   82. அலகு - 19 பைதகரஸ் தொடர்பு 19.0 அறிமுகம் வரை
 •   83. 19.10 பைதகரஸ் தொடர்பில் செயற்பாடுகள்
 •   84. 19.11 உதாரண வினா
 •   85. 19.12 செயற்பாடு பைதகரஸ் முடிவை நிறுவல்
 •   86. 19.13 பைதகரஸ் மும்மை
 •   87. 19.20 பைதகரஸ் பிரசினம் தீர்த்தல்
 •   88. அலகு - 20 நேர்கோட்டுவரைபு 20.0 ஆள்கூற்றுத்தளம்,வரைபு மீட்டல்
 •   89. 20.1 சார்புகள்
 •   90. 20.21 y=mx வரைபுகள் விளக்கம்
 •   91. 20.22 y=mx உதாரணங்கள்
 •   92. 20.31 y=mx வரைபுகள்
 •   93. 20.32 ax+by=c வரைபுகள்
 •   95. 21.00 கற்றல்பேறு சமனிலி
 •   96. 21.01 குறியீடு,எண்கோடு விளக்கம்
 •   97. 21.02 அறிமுகம்,மீட்டல்
 •   98. 21.1 சமனிலி தீர்த்தல் 1
 •   99. 21.2 சமனிலி தீர்த்தல் 2
 •   100. 22.0 கற்றல்பேறு தொடைகள்
 •   101. 22.0 தொடைகள் அறிமுகம்
 •   102. 22.1 முடிவுள்ள முடிவிலி சமவலு தொடைகள்
 •   103. 22.2 தொடைபிரிவு,அகிலத்தொடை
 •   104. 22.3 வென்உரு இடைவெட்டு ஒன்றிப்பு
 •   105. 22.4 தொடையொன்றின் நிரப்பி
 •   106. 23.0 கற்றல்பேறு பரப்பளவு
 •   107. 23.0 அறிமுகம்
 •   108. 23.1 இணைகர பரப்பு
 •   109. 23.2 சரிவக பரப்பு
 •   110. 23.3 வட்டமொன்றின் பரப்பு
 •   111. 24.0 கற்றல்பேறு நிகழ்தகவு
 •   112. 24.1 எழுமாறு பரிசோதனை
 •   113. 24.2 மாதிரிவௌி
 •   114. 24.3 சம நேர்தகவு
 •   115. 24.4 பேற்றின் நிகழ்தகவு
 •   116. 25.0 கற்றல்பேறு கோணங்கள்
 •   117. 25.1 பல்கோணி அககோணங்கள்
 •   118. 25.2 புறகோணங்கள்
 •   119. 25.3 ஒழுங்கான பல்கோணி
 •   120. 26.00 கற்றல்பேறு அட்சர கணித பின்னங்கள்
 •   121. 26.0 அறிமுகம்
 •   122. 26.1 பகுதிநிறைவெண்ணாயுடைய அட்சரகணித பின்னங்கள்
 •   123. 26.2 சமனற்ற நிறைவெண் பகுதியுடைய அட்சரகணித பின்னங்கள்
 •   124. 26.3 பகுதி நிறைவெண்ணாயுடைய அட்சரகணித பின்னங்கள்
 •   125. 26.4 பகுதியில் சம அட்சரமுடைய பின்னங்கள்
 •   126. 27.0 கற்றல்பேறு அளவிடைப்படம்
 •   127. 27.1 திசைகோள்
 •   128. 27.2 கோணமானி
 •   129. 27.3 அளவிடைப்படம்
 •   130. 28.0 கற்றல்பேறு தரவு வகைகுறிப்பும் விக்கமளித்தலும்
 •   131. 28.0 மீட்டல்
 •   132. 28.1 கூட்டமாக்காத தரவுகள்
 •   133. 28.2 கூட்டமாக்கிய மீடிறன் பரம்பல்
 •   134. 28.3 கூட்டமாக்கிய தரவுகளின் ஆகாரம் இடையம்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *