உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல்

உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல்

Size
Video tutorial by:

Study more »

full-width 
price/LMDM 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   01. அந்தூரியத்தை சாடியில் ஏற்றுதல்
 •   02. அரும்பொட்டு
 •   03. முட்டைகளின் தரத்தை தீர்மானித்தல்
 •   04. மின் சுற்றை அமைத்தல்
 •   05. கிளை ஒட்டு
 •   06. பதி வைத்தல்
 •   07. காற்றுப் பதி வைத்தல்
 •   08. பாலின் அமிலத்தன்மையை தீர்மானித்தல்
 •   09. பாலின் அடர்த்தியை துணிதல்
 •   10. பாலின் கொழுப்பு சதவீதத்தை துணிதல்
 •   11. மண்ணில் உள்ள வட்ட புழுக்களை இனம்காணல்
 •   12. மண்ணின் தோற்ற அடர்த்தியை துணிதல்
 •   13. வானிலை அவதானிப்பு நிலையம்
 •   14. நிலையைச் சோதனை 1
 •   15. நிலையைச் சோதனை 2
 •   16. நிலையைச் சோதனை 3
 •   17. நிலையைச் சோதனை 4
 •   18. பூங்கா செய்கையியல்
 •   19. திண்ம கழிவு பொருட்கள்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *