இரசாயனவியல்

இரசாயனவியல்

Size
Video tutorial by:

Study more »

full-width 
price/LMDM 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   01. சூழல் மாசாக்கம் Lesson - 1
 •   02. சூழல் மாசாக்கம் Lesson - 2
 •   03. சூழல் மாசாக்கம் Lesson - 3
 •   04. Lesson - 1 P group
 •   05. Lesson - 2 P group
 •   06. Lesson - 3 P group
 •   07. Lesson - 4 P group
 •   08. Lesson - 5 P group
 •   09. Lesson - 6 P group
 •   10. Lesson - 7 P group
 •   11. Lesson - 8 P group
 •   12. Lesson - 9 P group
 •   13. Lesson - 10 P group
 •   14. Lesson - 7 S group
 •   15. Lesson - 6 S group
 •   16. Lesson - 5 S group
 •   17. Lesson - 4 S group
 •   18. Lesson - 3 S group
 •   19. Lesson - 2 S group
 •   20. Lesson - 1 S group
 •   21. Lesson - 11
 •   22. Lesson - 10
 •   23. Lesson - 9
 •   24. Lesson - 8
 •   25. Lesson - 7
 •   26. Lesson - 6
 •   27. Lesson - 5
 •   28. Lesson - 4
 •   29. Lesson - 3
 •   30. Lesson - 2
 •   31. Lesson - 1
 •   32. உதவிக் கருத்தரங்கு - 7
 •   33. உதவிக் கருத்தரங்கு - 6
 •   34. உதவிக் கருத்தரங்கு - 5
 •   35. உதவிக் கருத்தரங்கு - 4
 •   36. உதவிக் கருத்தரங்கு - 3
 •   37. உதவிக் கருத்தரங்கு - 2
 •   38. உதவிக் கருத்தரங்கு - 1
 •   39. மீட்டல் - அவத்தைச் சமநிலை 3
 •   40. மீட்டல் - அவத்தைச் சமநிலை 2
 •   41. மீட்டல் - அவத்தைச் சமநிலை 1
 •   42. மீட்டல் - கரைத்திறன் பெருக்கம் 6
 •   43. மீட்டல் - கரைத்திறன் பெருக்கம் 5
 •   44. மீட்டல் - கரைத்திறன் பெருக்கம் 4
 •   45. மீட்டல் - கரைத்திறன் பெருக்கம் 3
 •   46. மீட்டல் - கரைத்திறன் பெருக்கம் 2
 •   47. மீட்டல் - பங்கீட்டுக் குணகம் 3
 •   48. மீட்டல் - பங்கீட்டுக் குணகம் 2
 •   49. மீட்டல் - பங்கீட்டுக் குணகம் 1
 •   50. மீட்டல் - மாற்றீடுகள் 3
 •   51. மீட்டல் - மாற்றீடுகள் 2
 •   52. மீட்டல் - மாற்றீடுகள்
 •   53. மீட்டல் - Phenol, Aldehydes & Ketones, Acids
 •   54. மீட்டல் - உருவாக்கம் மற்றும் தாக்கங்கள்
 •   55. 2ம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *