தரம் 01 தமிழ் - DP

தரம் 01 தமிழ் - DP

Size
Video tutorial by:

Study more »

full-width 
price/DP education 
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
 •   பாடம் 01 - செவிமடுததல் பகுதி 01
 •   02. பாடம் 01 - பாடலும், கதையும் பகுதி 02
 •   03. பாடம் 01 - கட்டளைகளை செவிமடுத்தல் பகுதி 03
 •   04. பாடம் 02 - பார்வைப் பிரித்தறிகைத் திறன் பகுதி 01
 •   05. பாடம் 02 - வித்தியாசமான உருவை இணங்காணல பகுதி 02
 •   06. பாடம் 02 - வித்தியாசமான உருவை இணங்காணல் பகுதி 03
 •   07.பாடம் 02 - பார்வைப் பிரித்தறிகைத் திறன் பகுதி 04
 •   08. பாடம் 03 - உள இயக்கத் திறன பகுதி 01
 •   09. பாடம் 03 - உள இயக்கத் திறன பகுதி 02
 •   10. அலகு 06 பாடம் 01, புதிர்கள்
 •   11. அலகு 07 பாடம் 10 ந என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   12. அலகு 08 பாடம் 02 ஆ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   13. அலகு 08 பாடம் 03 ஐ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   14.அலகு 08 பாடம் 04 ஈ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   15. அலகு 08 பாடம் 05 உ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   16. அலகு 08 பாடம் 06 ஊ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   17. அலகு 08 பாடம் 07 எ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   18.அலகு 08 பாடம் 08 ஏ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   19. அலகு 08 பாடம் 09 ஐ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   20. அலகு 08 பாடம் 10 ஒ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   21.அலகு 08 பாடம் 11 ஓ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   22. அலகு 08 பாடம் 12 ஐ என்ற எழுத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
 •   23. அலகு 09 பாடம் 01 வாசிப்போம்
 •   24. அலகு 10 பாடம் 01 - பாடல் பாடுவோம்
 •   25. அலகு 10 பாடம் 02 - மூவெழுத்து சொற்கள்
 •   26.அலகு 10 பாடம் 03 - நான்கெழுத்து சொற்கள்
 •   27. அலகு 10 பாடம் 04 - முதல் எழுத்தை அறிவோம்
 •   28. அலகு 11 பாடம் 01 - அ, ஆ ஒலிச் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   29. அலகு 11 பாடம் 02 - இ, ஈ ஒலிச் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   30.அலகு 11 பாடம் 03 - உ, ஊ ஒலிச் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   31. அலகு 11 பாடம் 04 - எ, ஏ ஒலிப் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   32. அலகு 11 பாடம் 05 - ஐ, ஔ ஒலிப் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   33. அலகு 11 பாடம் 06 - ஒ, ஓ ஒலிப் சொற்களை வாசிப்போம்
 •   34. அலகு 12 பாடம் 01 - குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அறிவோம்
 •   35. அலகு 12 பாடம் 02 - உயிர் எழுத்துக்கள்
 •   36. அலகு 12 பாடம் 3 - பழங்கள், காய்கறிகள் அறிவோம்
 •   37. அலகு 12 பாடம் 4 - படம் பார்த்து வாசிப்போம்
 •   38. அலகு 12 பாடம் 5 - பாடல் பாடி இரசிப்போம்
 •   39. அலகு 12 பாடம் 06 - சொற்கள் அறிவோம்
 •   40. அலகு 13 பாடம் 01 - யாவர்க்கும் உதவுவோம்
 •   41. அலகு 13 பாடம் 02 - உரையாடல்
 •   42. அலகு 14 பாடம் 01 - பாடல்
 •   43. அலகு 14 பாடம் 02 - பிராணிகளின் ஒலிகள்
 •   44. அலகு 14 பாடம் 03 - வீட்டுப் பொருட்கள்,வகுப்பறைப் பொருட்கள்
 •   45. அலகு 14 பாடம் 04 - உணவுகள்
 •   46. அலகு 14 பாடம் 05 - குறியீடுகள்
 •   47. அலகு 14 பாடம் 06 - சுவைகள்
 •   48. அலகு 14 பாடம் 07 - நிறங்கள்
 •   49.அலகு 15 பாடம் 01 - அலட்சியம்
 •   50. அலகு 15 பாடம் 02 - நல்ல பண்பு
 •   51. அலகு 16 பாடம் 01 - அறிவித்தல்கள்
 •   52. அலகு 16 பாடம் 02 - பண்டிகை
 • YIYX9cwYNKM
 •   53. அலகு 17 பாடம் 01 - பழங்கள் பேசுகின்றன
 •   54.அலகு 17 பாடம் 02 - சுற்றுலா இடங்கள்
 •   55. அலகு 17 பாடம் 03 - சுயசரிதை
 •   56. அலகு 18 பாடம் 01 - உயிர் குறிகள் அரவு
 •   57. அலகு 18 பாடம் 02 - விசிறி
 •   58. அலகு 18 பாடம் 03 - சொற்களை ஆக்குவோம்
 •   59. அலகு 18 பாடம் 04 - வாசிப்போம்
 •   60. அலகு 18 பாடம் 06 - சொற்களைஒழுங்குப்படுத்தல்
 •   61.அலகு 18 பாடம் 07 - பாடல் பாடுவோம்
 •   62. அலகு 18 பாடம் 08 - வாசிப்போம்
 •   63. அலகு 19 பாடம் 05 - இரட்டைக் கொம்பு
 •   64.அலகு 19 பாடம் 06 - சங்கிலிக்கொம்பு
 •   65. அலகு 19 பாடம் 08 - ஒற்றைக்கொம்பும் அரவும்
 •   66. அலகு 19 பாடம் 09 - இரட்டைக்கொம்பும் அரவும்
 •   67.அலகு 19 பாடம் 10 - ஒற்றைக்கொம்பும் ள வரும்
 •   68.அலகு 19 பாடம் 11 - மெய் எழுத்துகளை அறிதல்
 •   69.அலகு 19 பாடம் 12 - எழுத்துக்களை இனங்கண்டு வட்டமிடுவோம்
 •   70.அலகு 20 பாடம் 01 - வேறுபட்ட சொல்லை அறிதல்
 •   71. அலகு 21 பாடம் 01 - எழுத்துக்களை அறிதல்
 •   72.அலகு 21 பாடம் 02 - புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுவோம்
 •   73. அலகு 21 பாடம் 03 - எழுத்துக்களை அறிவோம்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *